HASHIMOTO KANSETSU (1883-1945) & TAKAHASHI SEIZAN (dates unknown)