Menu

Galerie Frank Welkenhuysen

Stand 61

Lichte Gaard 3, 3511 KT Utrecht
T +31 (0)30 267 18 67
M +31 (0)6 25 21 28 77
info@kunstexpert.com
www.kunstexpert.com

Wednesday till Sunday 2 PM – 5:30 PM and on appointment.

Artists selection: Qassim Alsaedy, M.C. Escher, Dorothee Loriquet en Eja Siepman van den Berg

Images

M.C. Escher

Dorothee Loriquet

Eja Siepman van den Berg

Qassim Alsaedy